Kwan Um School Lineage

The Korean Soen lineage comes from the Chinese Rinzai lines and became separate around the year 1200. Famous Zen Masters in our lineage include the six Zen Patriarchs, Ma-tsu, Pai-chang, Lin-chi and Nan-chuan. Zen Master Seung Sahn received Dharma Transmission from Zen Master Ko Bong at the age of 22. His lineage also includes the noted Korean Zen Masters Man Gong and Kyong Ho.

 

India

The Buddha Shakyamuni

 1. Mahakasyapa

 2. Ananda
 3. Sanakavasa
 4. Upagupta
 5. Dhrtaka
 6. Miccaka
 7. Vasumitra
 8. Buddhanandi
 9. Buddhamitra
 10. Parsva
 11. Punyayasas
 12. Asvaghosa
 13. Kapimala
 14. Nagarjuna
 15. Kanadeva
 16. Rahulata
 17. Sanghanandi
 18. Gayasata
 19. Kumarata
 20. Jayata
 21. Vasubandhu
 22. Manorhita
 23. Haklena
 24. Aryasimha
 25. Basiasita
 26. Punyamitra
 27. Prajnatata
 28. Bodhidharma

  China

 29. Hui K'o
 30. Seng Ts'an
 31. Tao Hsin
 32. Hung Jen
 33. Hui Neng
 34. Huai Jang
 35. Ma-tsu Tao-i
 36. Pai-chang Huai-hai
 37. Huang-po Hsi-yun
 38. Lin-chi I-hsuan
 39. Hsing-hua Tzun-chiang
 40. Nan-yuan Hui-yu
 41. Feng-hsueh Yen-chao
 42. Shou-shan Hsing-nien
 43. Tai-tzu Yuan-shan
 44. T'zu-ming Ch'u-yuan
 45. Yang-ch'i Fang-hui
 46. Pai-yun Shou-tuan
 47. Wu-tsu Fa-yen
 48. Huan-wu K'o-ch'in
 49. Hsu-ch'iu Shao-lung
 50. Ying-an T'an-hua
 51. Mi-an Hsi-chieh
 52. P'o-an Tsu-hsien
 53. Wu-chuan Shih-fan
 54. Hsueh-yen Hui-lang
 55. Chi-an Tsung-hsin
 56. Shih-shih Ch'ing-kung

  Korea

 57. Tae-Ko Bo-Wu

 58. Whan-Am Hon-Su

 59. Ku-Gok Gak-Un
 60. Byeok-Ke Joung-Shim
 61. Byeok-Song Ji-Eom
 62. Bu-Yong Yeong-Kwan
 63. Cheong-Heo Hyu-Jeong
 64. Pyeon-Yang Eong-Ki
 65. Pung-Joung Heon-Shim
 66. Weol-Dam Seol-je
 67. Hwan-Seong Ji-An
 68. Ho-Am Che-Jeong
 69. Cheong-Bong Keo-An
 70. Yul-Bong Cheong-Kwa
 71. Keum-Heo Beop-Cheom
 72. Young-Am He-Eon
 73. Yeong-Weol Bong-Yul
 74. Man-Hwa Bo-Seon
 75. Kyong-Ho Seong-Wu
 76. Man-Gong Weol-Myeon
 77. Ko-Bong Gyeong-Uk
 78. Seung-Sahn Haeng-Won